OK
flag_iran
نام شرکت : شرکت بهره برداري توليدوانتقال آب جنوب شرق تعداد مراحل : 0
عنوان: انجام حراست وحفاظت شرکت بهره برداري توليدوانتقال آب جنوب شرق تاسيسات در سال96 شماره :
تاریخ تحویل : 03/01/2017 12:00:00 ق.ظ ساعت تحویل : 9
تاریخ بازگشایی پاکت : 03/11/2017 12:00:00 ق.ظ ساعت بازگشایی پاکت : 10
فایل : اسناد :
صورت جلسات : صورت جلسات 2 :

بازگشت