تست تجهیزات اندازه‌گیری تاسیسات کوت امیر، مرغزار، سربندر،سربندر یک و شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان انجام شد.

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت آب جنوب شرق ،مریم منصورزاده رئیس امور ابزار دقیق و سیستم های کنترل اظهارکرد:تست تجهیزات اندازه گیری تاسیسات آبرسانی کوت امیر، مرغزار، سربندر، سربندر یک و شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان انجام پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد:باتوجه به برنامه ریزی و زمان بندی سالیانه بعمل آمده نسبت به  تست تجهیزات اندازه گیری کلیه ی تاسیسات آبرسانی از ابتدای سال جاری تا کنون اقدام شد.

وی افزود: این فرآیند به منظور افزایش راندمان کاری تجهیزات منصوبه کلیه تاسیسات هدف انجام شد.